Bestyrelse

Bestyrelse

Anette Korntved Formand + Kasserer (DGI)

29 80 39 68
famkorntved143@gmail.com

Helene Thomsen Næstformand

50 98 47 74
fam.fthomsen@hotmail.com

Jonas Mørup Sekretær

24 29 51 19
jonas-dm@live.dk

Frede Uhrskov Bestyrelsesmedlem

20 22 33 95
fu@uhrskov.com

Jimmi Thomsen Bestyrelsesmedlem

Ungdomsudvalg

Gitte Riber Ungdomsudvalg

26 20 40 35

Susanne Trabjerg Ungdomsudvalg

20 28 29 64

Annie Hermansen Ungdomsudvalg

21 97 42 02

Vedtægter - FSH HOLSTED

01. Foreningens navn er FSH Holsted og den er hjemmehørende i Vejen kommune. Foreningen er medlem af JHF,DGI og KFUM Idrætsforbund. Foreningen er stiftet ved en sammenlægning af håndboldafdelingen fra Føvling-Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening og Holsted KFUMs idrætsforening. 

02. Foreningens formål er at skabe gode og sunde rammer om, samt interesse for udøvelsen af håndboldspillet i overensstemmelse med JHF og DGIs love og regler. 

03. Enhver, der vil respektere foreningens love samt sympatiserer med foreningens formål, kan optages som medlem. 

04. Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for foreningen og dens formål. 

05. Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

06. Udelukkelse fra foreningen kan finde sted, når et medlem gør brud på god orden og den tone, der bør herske i foreningen. 

07. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen. Første år skal 2 medlemmer på valg (sker ved lodtrækning). Desuden vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Kasserer rollen kan være en funktion udenfor bestyrelsen.

08. Til at varetage foreningens opgaver i ungdomsrækker er der valgt et ungdomsudvalg. Udvalget består af 5 medlemmer. Der vælges 1 suppleant til udvalget. Udvalget konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand. 

09. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Almindeligt flertal er afgørende i alle sager, hvor foreningens vedtægter ikke foreskriver andet. Stemmeberettigede og valgbare er på generalforsamlingen til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år, der har betalt forfaldent kontingent eller efter aftale er kontingentfrie, eksempelvis trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til aktive medlemmer under 18 år, der har betalt kontingent eller efter aftale er kontingentfrie. Dog har et forældrepar kun én stemme, ligesom aktive medlemmer ikke kan stemme både som aktive og som forældre, en person har maximalt én stemme. 

10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og indkaldes med mindst 8 dages varsel i relevante medier.

Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning af ungdomsudvalg.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren
5. Valg af bestyrelse, udvalg, revisorer samt suppleanter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt. 

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

11. Såfremt blot én af de fremmødte ønsker skriftlig afstemning, foretages skriftlig afstemning. 

12. Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december. 

13. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens virksomhed, midler og ejendom. 

14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved skriftlig begæring fra mindst 25 medlemmer til formanden, med forslag til dagsorden, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dage, i relevante medier. 

15. Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. 

16. Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen. Såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for nedlæggelse, men ikke udgør 2/3 af medlemmerne, indkaldes til ny generalforsamling. Såfremt 2/3 af de fremmødte, på den efterfølgende generalforsamling, stemmer for nedlæggelse, er forslaget vedtaget. 

17.udgået

18. I tilfælde af nedlæggelse af klubben FSH Holsted skal de første kr. 5000,- af en eventuel formue i FSH Holsted overgå til FSUI. FSUI skal (i lighed med andre foreninger) have buddet om at videreføre håndbolden i 6670 og 6683 området. En sammenlægning med en anden klub hvor formålet er at videreføre håndbolden er ikke at betragte som en nedlæggelse af klubben FSH Holsted og ovennævnte kommer i det tilfælde derfor ikke på tale. 

19. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. 

Sidst redigeret og vedtaget på generalforsamlingen 04.03.2020 - I kraft pr. d. 01.04.2020.


【丰胸产品】大家都知道丰胸方法,酒酿蛋是从清朝民间传承下来的一道营养丰胸美食,历史悠久丰胸效果。酒酿蛋是客家哺乳期的妇女必备的一款催奶,下奶的营养美食,其产热量高丰胸酒酿蛋,富含碳水化合物、蛋白质、B族维生素、矿物质等粉嫩公主,这些都是人体不可缺少的营养成分。