Bestyrelse

Bestyrelse

Erik Hansen Formand

Søndermarken 11
6670 Holsted

30 29 00 25
telema@bbsyd.dk

Anette Korntved Sekretær

Overmarken 143
6670 Holsted

29 80 39 68
famkorntved143@gmail.com

Marianne Fink Kasserer

Særmarksvej 19
6670 Holsted

51 90 50 59
Fink6670@gmail.com

Morten Linnet Aaskov

Højmarksvej 18A
6670 Holsted

40 56 70 63
morten_linnet@msn.com

Niels Bjerre

Overmarken 89
6670 Holsted

23 20 80 85
N.Bjerre@mail.dk

Ungdomsudvalg

Pia Bruun Formand UUV

6670 Holsted

29 65 56 66
mutti44kids@gmail.com

Liga Lejniece Madsen

Kystbækvej 4
6670 Holsted

liga.l@stofanet.dk

Ruth Keller Thaysen

Overmarken 111
6670 Holsted

20 14 22 84
kenththaysen@mail.dk

Frede Uhrskov

Særmarksvej 46A
6670 Holsted

20 22 33 95
fu@uhrskov.com

Dorthe Overgaard Schmidt

Overmarken 135
6670 Holsted

40 19 10 47
dorte.schmidt@live.dk

Vedtægter

01. Foreningens navn er FSH Holsted og den er hjemmehørende i Vejen kommune. Foreningen er medlem af JHF og DGI. Foreningen er stiftet ved en sammenlægning af håndboldafdelingen fra Føvling-Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening og Holsted KFUMs idrætsforening. 

02. Foreningens formål er at skabe gode og sunde rammer om, samt interesse for udøvelsen af håndboldspillet i overensstemmelse med JHF og DGIs love og regler. 

03. Enhver, der vil respektere foreningens love samt sympatiserer med foreningens formål, kan optages som medlem. 

04. Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for foreningen og dens formål. 

05. Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

06. Udelukkelse fra foreningen kan finde sted, når et medlem gør brud på god orden og den tone, der bør herske i foreningen. 

07. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen. Første år skal 2 medlemmer på valg (sker ved lodtrækning). Desuden vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. 

08. Til at varetage foreningens opgaver i ungdomsrækker er der valgt et ungdomsudvalg. Udvalget består af 5 medlemmer. Der vælges 1 suppleant til udvalget. Udvalget konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand. 

09. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Almindeligt flertal er afgørende i alle sager, hvor foreningens vedtægter ikke foreskriver andet. Stemmeberettigede og valgbare er på generalforsamlingen til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år, der har betalt forfaldent kontingent eller efter aftale er kontingentfrie, eksempelvis trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Stemmeberettigede og valgbare er endvidere forældre til aktive medlemmer under 18 år, der har betalt kontingent eller efter aftale er kontingentfrie. Dog har et forældrepar kun én stemme, ligesom aktive medlemmer ikke kan stemme både som aktive og som forældre, en person har maximalt én stemme. 

10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel i det lokale ugeblad. 

Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

1. Valg af ordfører
2. Formandens beretning
3. Beretning af ungdomsudvalg.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren
5. Valg af bestyrelse, udvalg, revisorer samt suppleanter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt. 

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

11. Såfremt blot én af de fremmødte ønsker skriftlig afstemning, foretages skriftlig afstemning. 

12. Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december. 

13. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens virksomhed, midler og ejendom. 

14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved skriftlig begæring fra mindst 25 medlemmer til formanden, med forslag til dagsorden, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dage, i det lokale ugeblad. 

15. Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. 

16. Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen. Såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for nedlæggelse, men ikke udgør 2/3 af medlemmerne, indkaldes til ny generalforsamling. Såfremt 2/3 af de fremmødte, på den efterfølgende generalforsamling, stemmer for nedlæggelse, er forslaget vedtaget. 

17. I tilfælde af nedlæggelse, skal ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til Elite Gaming A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning. 

18. I tilfælde af nedlæggelse af klubben FSH Holsted skal de første kr. 5000,- af en eventuel formue i FSH Holsted overgå til FSUI. FSUI skal (i lighed med andre foreninger) have buddet om at videreføre håndbolden i 6670 og 6683 området. En sammenlægning med en anden klub hvor formålet er at videreføre håndbolden er ikke at betragte som en nedlæggelse af klubben FSH Holsted og ovennævnte kommer i det tilfælde derfor ikke på tale. 

19. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. 

Sidst redigeret og vedtaget på generalforsamlingen 02.03.2016 - I kraft pr. d. 01.06.2016


【丰胸产品】大家都知道丰胸方法,酒酿蛋是从清朝民间传承下来的一道营养丰胸美食,历史悠久丰胸效果。酒酿蛋是客家哺乳期的妇女必备的一款催奶,下奶的营养美食,其产热量高丰胸酒酿蛋,富含碳水化合物、蛋白质、B族维生素、矿物质等粉嫩公主,这些都是人体不可缺少的营养成分。